Camins Municipals

Com a continuïtat d’exercicis anteriors , aquesta Corporació , ha encarregat a una empresa especialitzada els treballs  de desbrossat en diversos camins de titularitat municipal, per tal de mantenir els camins transitables i simultàniament com a mesura preventiva contra els incendis forestals ,el cost que això ha representat s’ha finançat amb fons propis i amb la subvenció que ens ha atorgat la Diputació de Girona, Departament d’Assistència i Cooperació als Municipis per a l’exercici de 2018 d’import nou-cents euros (900,00 €).